Yönetim Becerileri

 

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 

Eğitimlerin Amacı      : Personelin iş verimini, bilgi ve becerilerini arttırmak, görev ve sorumluluklarını etkinleştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla her türlü eğitim faaliyeti düzenlenmektir.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği       :

 

 • Yönetim
 • Yönetimin Temel Unsurları
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Hedeflerle Yönetim
 • Yönetici
 • Yönetici Kavramı
 • Yöneticinin Yetkinlikleri
 • Liderlik
 • Liderlik Kavramı
 • Liderlik Becerileri ve Kazanılması
 • Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Motivasyon ve Delegasyon
 • Motivasyon Arttırma Teknikleri ve Motivasyon Kırıcılar
 • Yetkilendirme
 • Profesyonel İmaj

Toplantı Yönetimi

 

 Toplantı Yönetimi

 

Eğitimin Amacı: Katılımcıları toplantı kültürü hakkında bilgilendirmek, etkin toplantıların düzenlenerek toplantı kültürünün oluşturulmasında öncü bir rol üstlenebilecek düzeye getirmek hedeflenmektedir.

Eğitmenler       : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • Toplantıların İşlevleri ve Yapıları
 • Toplantı Maliyetleri
 • Etkili Toplantı Kazançları
 • Toplantı süreci
 • Toplantı öncesi o Gündemin hazırlanması
 • Katılımcı seçimi \ Sayısı
 • Süre \ Mekan \ Görsel malzeme
 • Ön Bilgilendirme
 • Toplantı sırasında o Toplantı yöneticisinin rol ve sorumlulukları
 • Etkin zaman kullanımı
 • Toplantı yönetiminde izlenen başlıca tarzlar
 • Katılımcıların rol ve sorumlulukları
 • Zor katılımcılarla baş etme
 • Toplantı tutanağı
 • Toplantının bitirilmesi
 • Toplantı sonrası

Taşınır Mal İşlemlerindeki En Son Değişiklikler

 

Taşınır Mal İşlemlerindeki En Son Değişiklikler

Eğitimin Amacı          : Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Konusunda uzman eğitmenlerdir.

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesi Tüketime Sevk İşlemleri
 • Dayanıklı Taşınır İşlemleri Ve Defter Kayıtlarına Geçirilmesi
 • Zimmet İşlemleri
 • Düzenlenecek Belge Ve Defterler
 • Bedelsiz Devirler
 • Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar
 • Taşınır Kesin Hesabı Ve Yönetim Dönemi Hesabı
 • Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi
 • Taşınırlarda Yılsonu İşlemleri
 • Taşınır Kesin Hesabı
 • Taşınır Mali Yönetmeliği Ve Devlet Muhasebe İlişkisi
 • Birim İdare Faaliyet Raporları Hazırlanması

Stratejik Yönetim Eğitimi

 

Stratejik Planlama Yönetimi

 

Eğitimin Amacı: Günümüzdeki durum ile köprü kurarak ulaşılacak veya ulaşılması düşünülen hedeflere varılması için oluşturulan köprüdür. Başarıya varışın anahtarıdır, Hayallerin oluşması için gereken enerjinin heyecanın ortaya çıkışıdır. Kısaca başarıyı yakalamanın yoludur.

 

Eğitmenler        : Konusunda Uzman  akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Stratejik Yönetim ile İlgili Genel Terim ve Kavramlar
 • Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
 • Dış Çevre Analizi
 • İşletme Analizi
 • Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
 • Stratejik Yönlendirme
 • Temel Stratejiler ve Alt Grupları
 • Üst Yönetim Stratejileri
 • Rekabet Stratejileri
 • Fonksiyonel Stratejiler
 • Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
 • Stratejilerin Uygulanması
 • Stratejik Değerleme ve Kontrol
 • Kurumsal Yönetişim ve Etik

 

Günümüzdeki durum ile köprü kurarak ulaşılacak veya ulaşılması düşünülen hedeflere varılması için oluşturulan köprüdür. Başarıya varışın anahtarıdır, Hayallerin oluşması için gereken enerjinin heyecanın ortaya çıkışıdır. Kısaca başarıyı yakalamanın yoludur.

Resmi Yazışma Kuralları

 

Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı

 

Eğitimin Amacı          :  İş hayatındaki resmi yazışmaları doğru yapabilmek için doğru yazım ve ifade etme tekniklerinin kurallarını öğrenip uygulamak gerekir. Bu amaçla verilen eğitim başarılı bir yazışmayı amaçlamaktadır.

Eğitmenler                 :  Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler
 • Kamu Kurum Kuruluşların Kod Sistemi
 • Standart Dosya Planı
 • Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma
 • Standart Dosya Planının Kullanımı
 • Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar

Rapor Yazma Teknikleri

 

Rapor Yazma ve Hazırlama Teknikleri

 

Eğitimin Amacı          : Bir proje veya iş sonucunun araştırmanın veya anketin sonuçlarını  gerekli kişileri veya kurumları bilgilendirmek amacıyla yazıya veya uygun istenen dökümanları hazırlamaya yönelik çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimi amaçlamaktadır.

Eğitmenler                 : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Raporun Ana Hatlarının Belirlenmesi
 • Raporda Bulunması Gereken Bölümler
 • Rapor Yazmada Temel Kurallar
 • Yazım Kuralları

Protokol Kuralları

 

Protokol Kuralları

 

Eğitimin Amacı   : Kişinin resmi toplantılarda davranış ve şeklini doğru kullanması amaçlanmaktadır.

Eğitmenler          : Konusunda Uzman Akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği  :

 • Yönetimde Protokol Kuralları
 • Protokol Diplomasi Kuralları
 • Protokolün Uygulandığı Yerler
 • Başarıda Protokolün Yeri
 • İmaj / Nezaket / Görgü
 • Protokol ve Nezaket Kurallarında Kişisel İmaj
 • İmaj Nasıl Oluşturulur?
 • Restoran ve Yemek Adabı
 • Hitaplar ve Tanışma
 • Makamda Davranış
 • Eş Başkanlı ve Çift Taraflı Toplantı Düzeni
 • Resmi Törenlerde Yürüyüş
 • Araç / Makam / Konuk Protokolü

Proje Hazırlama ve Yönetimi

 

Proje Hazırlama ve Yönetimi

 

Eğitimin Amacı : Maliyet hesaplanması proje yazılımı ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.          

Eğitmenler        : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği:

 • Proje Nedir
 • Projelerin Özellikleri
 • Proje Yönetimi Nedir
 • Proje Yaşam Çevrimi
 • Proje Yönetimi Aşamaları
 • Fikir Geliştirme ve Başlatma
 • Planlama
 • Hedef belirleme
 • Bölümlere Ayırma
 • Şebeke Diyagramı
 • Gantt Diyagramı
 • Maliyet ve Kaynak Planları
 • Yürütme ve Kontrol
 • Sonuçlandırma
 • Proje Kapanış Raporu

Mülakat ve Müzakere Teknikleri

 

Mülakat ve Müzakere Teknikleri

Eğitimin Amacı          : İş görüşmelerinde ve sunumlarda sağlıklı bir mülakat ve müzakerenin gerçekleşmesi için sahip olunması gereken tutum, davranış,  beden dili ve diksiyon konusunda katılımcıların kritik noktalarda eğitim almaları sağlanmaktadır.

Eğitmenler                 : Sosyal bilim ve dil uzmanı akademisyenler

Kurs İçeriği

 

Eğitimin İçeriği          :

 • Mülakatın Tanımı / İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Mülakat Türleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Star Tekniği
 • Aday Açısından Mülakat
 • İşveren Açısından Mülakat
 • Mülakat Öncesi / Esnası / Sonrası

Marka Tescil

Marka oluşturmak, PATENT

 

Eğitimin Amacı          : Tüketicinin ürün hakkındaki düşüncesidir. Bir ve/veya bir gurubun üretici veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isimdir. Bir İşletmenin Mallarının ya da hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran ÖZEL İŞARETTİR.

 

Eğitmenler                 : Konusunda uzman akademisyenler

Kurs İçeriği

 

 Eğitimin İçeriği          :

 • Marka nedir?
 • Marka olmak ne demektir,
 • Markanın işletme için önemi nedir?
 • Nasıl bir marka olmalısınız,
 • Marka seçiminde dikkat edilecek hususlar,
 • Marka nasıl korunur,
 • Önemi nedir,
 • Marka tescili ve sağladığı haklar,
 • Marka ihalesi, yapımı, cezaları,
 • Marka olmanın hazzı,
 • Markanın temel fonksiyonları,
 • Marka